Notariusz

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę aktu notarialną (czynności notarialnych).W zakresie swoich uprawnień Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, a dokonane przez niego czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

Na rynku nieruchomości notariusze pełnią szczególną funkcję ze względu na wymóg dochowania formy aktu notarialnego przy obrocie nieruchomościami, a także przy sporządzaniu umów lub oświadczeń, które są związane z prawami dotyczącymi nieruchomości. Naruszenie tego obowiązku skutkuje brakiem skutków prawnych zawartej umowy, bądź złożonego oświadczenia. W konsekwencji sąd wieczystoksięgowy odmówi wpisu zmian w księdze wieczystej nieruchomości.

Mimo jednak, że przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron , obecność pośrednika przy transakcji bywa niejednokrotnie nieoceniona.
Trzeba bowiem pamiętać , że wśród klauzul zgodnych z prawem jest wiele takich, które dają dużą swobodę ich kształtowania przez strony. Najlepszym przykładem są postanowienia dotyczące zadatku, czy też kar umownych. Ich treść zależy w największym stopniu od woli stron.

Należy także mieć na uwadze fakt, iż do umowy może zostać wprowadzonych bardzo wiele w pełni dozwolonych klauzul dodatkowych jak np. zastrzeżenie warunku lub terminu( możliwe w umowach przedwstępnych sprzedaży) czy też umowne prawo odstąpienia, co sprawia że pomoc notariusza może być niewystarczająca.
To bowiem dobry pośrednik ze względu na jego współpracę z klientami jest w stanie dokładnie zrozumieć oczekiwania stron umowy i znając je doradzić i wskazać na konkretne rozwiązania w danej umowie, które będą w możliwie najlepszy sposób odpowiadać tym oczekiwaniom.

Powrót